Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за можем да осъществим правилната работа на уебсайта, както и за събиране на информация за добавяне на нови и подобрение на съществуващите функционалности, за по-добра използваемост на уебсайта от потребителите. Може да прочете нашите правила относно използването им тук.

Общи условия

Общи условия на интернет платформата “www.Bambooks.bg”


Моля прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате уебсайта www.bambooks.bg ,тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на интернет платформата www.bambooks.bg, както и взаимоотношенията между собственика на сайта „БАМ БУУКС“ ЕООД, ЕИК: 205295154, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост 1А, бл.535, вх.4, ет.1, ап.102, с потребителите, ползващи сайта.

Всички литературни произведения (в това число и електронни книги), и бази данни, които са част от този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл.3, ал.1, т.1, чл.3, ал.2, т.3 и чл.9 от Закона за авторското право и сродните му права. Самият сайт www.bambooks.bgпредставлява интернет платоформа, посредством която Вие като потребител имате възможност за създаване на безплатен личен профил, който предоставя правото на достъп до Онлайн библиотека, която с научна и образователна цел да предоставя книги под наем срещу заплащане на месечен абонамент. За корпоративни клиенти платформата предлага специфични условия, подробно описани по-долу в настоящите Общи условия..

„БАМ Буукс“ ЕООД е притежател на търговска марка със словен елемент “bambooks.bg”. Всяка непозволена употреба на сайта www.bambooks.bg води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.


Ако Вие, като потребител, не сте съгласен да бъдете обвързан с посочените общи условия, моля преустановете използването на сайта www.bambooks.bgВ хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия интернет платформата www.bambooks.bg Ви предоставя подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение, или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да получат достъп до сайта, без да се възползват от допълнителната услуга „Онлайн библиотека“, така и от тези, които желаят достъп до определено литературно произведение за лични образoвaтелни цели и за което заплащат определен месечен абонамент.


І. Определения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. www.bambooks.com е авторски разработена система, под формата на виртуална библиотека, която е създадена и компилирана като база данни в съответствие с чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП и авторскоправното законодателството на Република България. Същата от една страна е предназначена да предоставя с научна и образователна цел електронни книги, или такива на хартиен носител под наем срещу месечен абонамент. За краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“

2. „БАМ БУУКС“ ЕООД, ЕИК: 205295154, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост 1А, бл.535, вх.4, ет.1, ап.102, е собственик на сайта, и като такова отговаря пред всички трети лица за неговото ползване и съдържание, за краткост ще бъде наричано навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват сайта, при различни платени нива на достъп, за образователна, научна и комерсиална цел за краткост в настоящите общи условия се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на интернет страницата www.bambooks.bg към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на литературен текст в превод или оригинал, който може да бъде предлаган с комерсиална цел по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой регистрирани в сайта лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на www.bambooks.bg

13.1 “Електронната книга” е файл или файлове съдържащи текст и понякога картинки, с научно или художествено съдържание. Обикновено електронните книги са варианти на съществуващи хартиени книги, но това не е задължително условие.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен път, представляващи информационен ресурс на – www.bambooks.bg, които са интелектуална собственост в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІІ. Регистрация на потребител. Съгласие с общите условия. Предоставяне на достъп до сайта.

17. За да използва съдържанието на www.bambooks.bg потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, в която предоставя своите лични данни, за която автентичност същият гарантира, като потребителят се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕУУ. Ако потребителят изрази воля от името на трето лице, то се приема, че същият договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за евентуалните нанесени вреди лично, като последица от предприетите правни действия без представителна власт. С попълването на това споразумение, потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото волеизявление се формира след одобрението на същото от родител/ попечител и /или други лица, които го представляват на правно основание, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същия, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родителя настойник.

18. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на онлайн услуга с образователна и търговска цел. Той се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на порталния сайт www.bambooks.bg и доставчика. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия, както и разпоредбите на чл.93 от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

19. Този договор за онлайн услуга има за предмет поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта, като на базата на него получавате правото да получите временен достъп /наемете/ книги от Онлайн библиотеката с научна и образователна цел, срещу заплащане на месечен абонамент.

Връзката се осъществява през web браузър и информационните база данни на сайта www.bambooks.bg, поддържан от доставчика. Всяко едно литературно произведение или база данни, които се намират на страниците на сайта, представляват обект на авторското право, което е възникнало в хипотезата на чл.11 и/или чл.14 от ЗАПСП. Поради това, авторското съдържание на сайта не може да бъде копирано, разпространявано, възпроизвеждано, взаимствано и променяно под каквито и да е други форми и по какъвто и да е начин, без съгласието на доставчика.

20. При доказани случаи на използване на авторски материали, представляващи интелектуална собственост на www.bambooks.bg по начин, който може да се квалифицира като възпроизвеждането на същите в противовес с целите на сайта www.bambooks.bg ще бъде сезирана съответната районна прокуратура или компетентния окръжен съд в Република България.

21. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство, доставчикът има право, но не и задължение да развали настоящия договор за услуга, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя, без да дава допълнителен срок за изпълнение.

22.1. Доставчикът е администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и изискванията на GDPR.

22.2. С подписване на настоящите Общи условия, потребителите се съгласяват техните лични данни да бъдат обработвани от страна на Доставчика.

22.3. Потребителите декларират, че са запознати с целите, за които се обработват техните лични данни и с правата, които им предоставят GDPR и ЗЗЛД.

23. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или в случаите, когато е налице контрафакция и с оглед установяването на извършителя на престъпление против интелектуалната собственост следва да се предоставят лични данни на сектор “Компютърни престъпления” към ГДБОП, прокуратурата или съда.

24. Доставчикът си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация за потребителите, необходима за тяхното идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

25. При регистрацията си всеки потребител заявява име, фамилия, имейл, телефон, име на компания и парола за достъп. Тези данни се използват като идентифициращи такива относно входа в сайта на всеки потребител. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителят приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

26. С разглеждането и/или използването на сайта www.bambooks.bg съответният потребител изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.

IIб. Специфични условия за наемане на книги чрез Онлайн библиотеката.

27. Онлайн библиотеката, достъп до която предоставя www.bambooks.bg е „Общодостъпна“ такава по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗАПСП, и като такава срещу заплащане на месечен абонамент предоставя под наем електронни книги или книги на хартиен носител с научна и образователна цел.

28. Потребителите – физически или юридически лица, регистрирани по реда – упоменат по-горе, получават възможност срещу заплащане по банков път на месечен абонамент , да получават с научна и образователна цел договорен брой книги за конкретен период.

29. Достъпът до електронна книга ще бъде предоставян на потребителите в защитен изглед /без право на изтегляне или копиране/ за 28 дневен срок, като след изтичане на този срок достъпът ще бъде преустановяван.

30. Книгите на хартиен носител ще бъдат изпращани чрез куриер до адреса на потребителя, посочен във формата за регистрация.

31. Относно връщането на предоставените от библиотеката книги се прилагат съответно нормите на чл. 233 от ЗЗД, а именно – наемодателят има право да предяви по съдебен ред иск за реално изпълнение /връщане на книгата/. В случай, че това връщане е невъзможно поради изгубване или повреждане на книгата, то наемателят дължи сума равна на три пъти коричната и стойност.

32. За уреждане на споменатото правоотношение, ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД относно договора за наем.

33. Отношенията между „БАМ Буукс“ ЕООД и корпоративните клиенти се уреждат от специално подписан за целта писмен договор.

34. По силата на така цитираното съглашение, страните могат да уговорят, че съотвеното търговско дружество заплаща месечен абонамент, определен в договора, за всеки свой работник/служител, с научна и образователна цел.

35. В замяна на това, „БАМ Буукс“ ЕООД ще предоставя възможност на всеки работник/служител за достъп до определен брой книги месечно, за предварително договорен период.

36. Книгите на хартиен носител ще бъдат доставяни ежеседмично чрез куриер до канцелариите на дружеството.

37. Достъпът до електронните книги ще бъде предоставян в защитен изглед /без право на изгегляне и копиране/, като след изтичане на 28-дневния срок, същия ще бъде преустановяван.

38. Отговорността за неизпълнение на задължението за връщане на книгата, ще бъде носена от търговското дружество – работодател. В такъв случай, ако реално изпълнение не бъде възможно поради повреждане или изгубване, корпорацията дължи сума равна на три пъти коричната стойност на книгата.

Iiв. Други предоставяни услуги:

39. Разпоредбите относно книгите и електронните книги, се прилагат съответно и към списания, статии, аудио книги и видео записи.

40. За отделни части от предлаганите материали, библиотеката предлага услугат Print on demand, за което се сключва допълнителен договор в съответствие с настоящите Общи условия.

41. На потребител, който предостави книги безвъзмездно на „БАМ Буукс“ ЕООД, се предоставя безплатен достъп до услугата Онлайн библиотека, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

III. Регистрация.

42. С регистрацията, представляваща едно волеизявление в електронен вид, потребителят сключва договор с www.bambooks.bg за предоставяне на онлайн услуги между него и доставчика, с предмет, условия и срокове, описани подробно по – горе в настоящите общи условия. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него имейл адрес съобщение, което съдържа потребителското име и парола, което представлява потвърждение от името на www.bambooks.bg за получаването на неговото волеизявление и съгласие с настоящите общи условия.

43. (1) Доставчикът предоставя на потребителя достъп до информационния ресурс на сайта в разумен срок след възникване на договорното задължение и при определените в настоящите общи условия параметри.

(2)Достъпът се контролира по следните начини:

-контрол на достъпа по съдържание

- контрол на достъпа по потребител

- контрол на достъпа по IP адрес на потребителя

43.1 Контрол на достъпа по съдържание

При този вид контрол на достъпа системата показва съдържанието, като го извлича и визуализира страница по страница. Достъпът до съдържанието може да бъде ограничаван за всяка отделна страница или последователност от страници, като се указва дали съответната страница или група от страници са достъпни през Интернет и спрямо кой точно портебител. По този начин се ограничава изцяло достъпа на случайни посетители на сайта най-вече с цел опазване на авторскоправните правомощия на трети лица, чиито произведения са публикувани в сайта. Сайтът www.bambooks.bg има за основна цел да опази и съхрани авторските права на авторите, чиито произведения са публикувани на неговите страници. Ето защо достъп до така визираното съдържание имат само регистрирани потребители, които отговарят на изискванията на общите условия.

43.2 Контрол на достъпа по потребители.

По отношение на потребителите системата разграничава анонимни (случайни) и регистрирани потребители. Регистрираните потребители придобиват собствено име и парола в хипотезата на чл.17, които се издават от администратора на сайта www.bambooks.bg и ги идентифицират еднозначано. Системата поддържа база данни на всички регистрирани потребители с техните имена и пароли и със специфичните им права. Както вече бе отбелязано достъпът до отткритото дигитално съдържание е възможен само за регистрирани и заплатили съответната такса потребители. Ограничението по потребители е валидно за цялото открито съдържание, като не могат да се указват отделни негови части за достъп на нерегистрирани потребители. На тази база различаваме потребители с разрешен или забранен достъп до дигиталното съдържание.

IV. Приложимост. Промяна.

44. Разпоредбите на Общите условия се прилагат за всички въпроси, възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

45. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

46. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

V. Права и задължения на доставчика и потребителите.

47. Доставчикът поема задължението да положи необходимата съгласно обстоятелствата грижа, чрез която да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено образователните услуги, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Доставчикът не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън авторската база данни на и информационния ресурс.

48. Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или ако по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на интелектуална собственост на автори на литературни произведения или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.

49. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата си.

50. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно описани по - горе в настоящите общи условия.

51. Доставчикът, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта и развалянето на сключения договора, като на базата на това ще има право да претендира уговорената в настоящите общи условия неустойка.

52. Доставчикът има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

53. Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационна си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies).Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница www.bambooks.bg чрез сървър върху твърдия диск на потребителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

54. Доставчикът има право да начисли такси за обработка на документи, съхранение на печалби, счетоводство, разпределение на печалби и други в размер на 35% от печалбите на всеки един регистриран потребител, както и ДДС върху сумата на таксите, споменати по-горе. При условие, че потребителят се осигурява в държава, която е извън Европейския съюз начислената такса ДДС върху таксите в сайта отпада.

55. Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите, като приемането на измененията се извършва по описаните по – горе начини и правила.

56. Потребителите имат право да ползва онлайн услугите, предоставяни от доставчика, при спазване на настоящите Общи условия, допълненията към тях и специалните правила, уговорени за съответните услуги, базиране на авторскоправното законодателство на Република България.

57. Потребителят има право свободно и неограничено да променя предоставените при регистрацията си данни като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.

58. Потребителят е длъжен сам да си осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за използване на услугите, предоставяни от Доставчика.

59. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторски произведения част от сайта www.bambooks.bg, както и да не:

- нарушава права върху интелектуалната собственост на трети лица, включително авторски права, търговски марки, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а, чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;

– нарушава каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– нарушава по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

60. Във връзка с ползването на предоставените от доставчика услуги, потребителят се задължава също:

– да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република България;

– да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика;

– да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика, както и на трети лица чрез действията си, свързани с изпълнението на договора за предоставяне на онлайн достъп до авторски материали.

VII. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

61. Доставчикът се грижи за достоверността и аторската автентичност на съдържанието на публикуваните от потребителите произведения, както и за истинността и актуалността им. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/ или неактуалност на даден материал, с източник www.bambooks.bg , доставчикът не носи каквато и да е наказателна отговорност.

62. (1) Ако недобросъвестни действия от страна на потребител на сайта доведат доставчика до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети доставчика за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети доставчика и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при неговата регистрация.

(2) В случай на нарушения, касаещи интелектуалната собственост, всяко заинтересовано лице може да сезира сайта www.bambooks.bg на имейл, посочен в съдържанието на сайта. След обективно разследване на визирания случай, администрацията на сайта решава, дали да премахне съответното съдържание, ако то е част от www.bambooks.bg или да сезира компетентните държавни органи за извършено нарушение против интелектуалната собственост. Сайтът www.bambooks.bg не носи отговорност за авторскоправни нарушения, извършени от трети лица по отношение на съдържание, което е част от интернет платформата.

63. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги.

64. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, литературни произведения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез сайта.

65. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и / или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

66. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

67. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

68. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

69. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Доставчикът се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

70. Потребителят може да прекрати договора, описан в общите условия, с едноседмично писмено или електронно предизвестие. В този случай той следва да направи лично недвусмислено волеизявление, че не желае да използва повече предоставяната услуга. В известието задължително трябва да са включени всички описани данни, за да се направи несъмнен извод, че сочените волеизявления изхождат от съответния потребител, което технически да съвпадне с отговарящите на регистрацията потребителски данни. Известията могат да бъдат изпращани на посочения в сайта адрес или на имейл a_yurchiev@abv.bg

71. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите, вменени им с настоящите условия и /или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското авторскоправно законодателство доставчикът има право да развали договора без предизвестие.

72. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика “БАМ БУУКС“ ЕООД и при спиране на поддръжката на сайта www.bambooks.bg  както и по взаимно съгласие на страните по същия.

VIII. Други условия.

73. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

74. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за онлайн услуга и/или от настоящите общи условия, както и между страните по тях, включително спорове, породени от и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.

Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словестно съдържание, в това число и настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост в Република България, без предварителното писмено съгласие на „БАМ БУУКС“ ЕООД като собственик на сайта в хипотезата на чл.11, чл.14, чл.93б и чл.93в от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди.